Tab chính

45B Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: 0237 3852 366; Fax: 0237 3851 451
https://skhdt.thanhhoa.gov.vn/

Sở Kế hoạch và Đầu tư