Tình hình khám chữa bệnh qua các năm tp HCM

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm y tế lớn nhất của khu vực và cả nước, hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh cũng như phát triển trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao theo định hướng của Trung ương và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố. Bên cạnh những thành quả đạt được, thách thức mà thành phố gặp phải là sự biến đổi khí hậu toàn cầu, áp lực nguy cơ lây lan dịch bệnh do sự gia tăng dân số cơ học; áp lực quá tải bệnh viện do người dân từ các tỉnh dồn về thành phố để khám chữa bệnh ngày một nhiều hơn.

Trong bối cảnh trên, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Y tế, Thành Ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, sự giám sát giúp đỡ của Hội đồng nhân dân thành phố; sự hợp tác của các ban ngành đoàn thể và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên ngành y tế, chất lượng khám chữa bệnh và các dịch vụ phục vụ người bệnh từng bước được nâng cao

Biểu đồ tình hình cơ sở y tế TP Hồ Chí Minh qua các năm từ 2012 - 2016

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/cosoKCB_taiHCM.csv"},"model":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/cosoKCB_taiHCM.csv"},"fields":[{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2012","2013","2014","2015","2016"],"yDataType":"Auto","xfield":"Cơ sở","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"tooltips":true,"useInteractiveGuideline":true,"xAxis":{"rotateLabels":-45,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"reduceXTicks":true,"showLegend":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":false,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Năm 2012

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/cosoKCB_taiHCM_0.csv"},"model":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/cosoKCB_taiHCM_0.csv"},"fields":[{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2012"],"yDataType":"Auto","xfield":"Cơ sở","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"errors":{}}

Mô tả thêm về năm 2012

Năm 2013

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/cosoKCB_taiHCM_1.csv"},"model":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/cosoKCB_taiHCM_1.csv"},"fields":[{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2013"],"yDataType":"Auto","xfield":"Cơ sở","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"errors":{}}

Mô tả thêm về năm 2013

Năm 2014

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/cosoKCB_taiHCM_2.csv"},"model":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/cosoKCB_taiHCM_2.csv"},"fields":[{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2014"],"yDataType":"Auto","xfield":"Cơ sở","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"errors":{}}

Mô tả thêm về năm 2014

Năm 2015

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/cosoKCB_taiHCM_3.csv"},"model":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/cosoKCB_taiHCM_3.csv"},"fields":[{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2015"],"yDataType":"Auto","xfield":"Cơ sở","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":true}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"showLegend":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":-45,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"showControls":false,"reduceXTicks":false,"showValues":false,"staggerLabels":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":null},"y1Format":{"type":"String","format":""},"y2Format":{"type":"String","format":""},"sort":"","showTitle":false,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":[null,null],"yValuesStep":1,"y1Values":["",""],"y1ValuesFrom":"","y1ValuesTo":"","y1ValuesStep":1,"y2Values":["",""],"y2ValuesFrom":"","y2ValuesTo":"","y2ValuesStep":1,"lpbBarChartField":"2015","goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Mô tả thêm về năm 2015